Information om Helpoway

Användarvillkor

Helpoway

Allmänna villkor version 2020:1

Dessa allmänna villkor anger de villkor (”Villkor”) som gäller vid nyttjandet av de tjänster som tillhandahålls av Helpoway (”Tjänsterna”). Tjänsterna tillhandahålls av EPTI VB AB, org.nr 559118-1010 (”Helpoway”, ”Bolaget”, ”oss” och ”vi”).

Genom att använda Tjänsterna anses du har accepterat dessa Villkor. Om du inte accepterar dessa Villkor, i sin helhet eller till del, har du inte rätt att använda Tjänsterna.

 1. Bakgrund

  Helpoway låter kunder ge omedelbart stöd till företag som befinner sig i en tillfällig svacka genom att köpa en vara eller tjänst för att senare få tjänsten utförd eller varan levererad.

 2. Avgifter och betalning

  2.1. Helpoway tar en avgift för att bekosta tillhandahållandet av Tjänsterna. Vid varje köp av en tjänst eller vara tar Helpoway en avgift motsvarande 3 % av värdet (inklusive moms) av tjänsten eller varan från annonsören och från kunden vardera. Om t.ex. en tjänst kostar 100 kr betalar kunden 103 kr och annonsören erhåller 97 kr.

  2.2. Betalning av priset för tjänsten eller varan sker på det sätt som anges vid köp. Hanteringen av betalningen tillhandahålls av en extern betalningsleverantör.

  2.3. Efter det att betalning har skett erhåller du via e-mail ett kvitto som genom uppvisande hos vald annonsör byts ut mot köpt tjänst eller vara.

 3. Annonser

  Genom att annonsera på Helpoway garanterar du följande.

  a) Att du som lägger upp annonsen har rätt att göra det

  b) Att det företag som annonsen avser existerar och tillhandahåller den tjänst eller vara som annonseras

  c) Att den tjänst eller vara som annonseras inte strider mot lag, inklusive att annonsen inte kränker annans rätt, inklusive men inte begränsat till immateriella rätt, uppmuntrar till ett olagligt beteende eller i övrig kan anses stötande för allmänheten

  d) Att den tjänst eller vara som annonseras inte riktar sig mot minderåriga

 4. Personuppgifter

  4.1. För att använda Tjänsterna behöver användaren skapa ett konto. De uppgifter som inhämtas är t.ex. namn och e-mailadress. Vi kan också komma att inhämta information om hur Tjänsterna används och hur du bereder dig tillgång till Tjänsterna. Denna typ av information kan inkludera IP-adress, typ av webbläsare, och de sidor på vår webbplats som du besöker. Alla uppgifter som vi samlar in om dig benämns ”Personuppgifter”.

  4.2. Personuppgifterna inhämtas för att tillhandahålla Tjänsterna till dig eller till den annonsör som du representerar och kan användas för att t.ex. meddelade ändringar i Tjänsterna, erbjuda support, för att förbättra Tjänsterna och för att ge dig meddelande om andra aktiviteter som avser Tjänsterna och oss.

  4.3. Personuppgifter sparas av oss bara så länge som de behövs för att i) tillhandahålla Tjänsterna, ii) så länge som vi är skyldiga att göra detta i enlighet med lag eller iii) om Personuppgifter behövs för att vi ska kunna tillvarata våra rättigheter.

  4.4. Det är EPTI VB AB som är personuppgiftsansvarig för Personuppgifterna.

  4.5. Personuppgifter kan komma att överföras till andra länder.

  4.6. Du har rätt att utfå information från oss angående vilken information om dig som vi har inhämtat och behandlar. Din begäran ska skickas till [email protected]

  4.7. Genom att använda Tjänsterna samtycker du till vår behandlingen av Personuppgifter

 5. Avstängning

  Helpoway har rätt att stänga av en annonsör eller kund om Helpoway anser att annonsören eller kunden bryter mot dessa Villkor eller i övrigt beter sig på ett sätt som Helpoway anser olämpligt. Avstängning kan ske utan att detta i förväg meddelas annonsören eller kunden.

 6. Ansvar och friskrivning

  6.1. Helpoway tillhandahåller Tjänsterna i ”befintligt skick”. Helpoway lämnar inga garantier, uttryckligen eller underförstått, avseende Tjänsternas funktionalitet eller tillgänglighet. Inte heller lämnas någon garanti avseende annonsörernas varor eller tjänster eller om annonsören kommer ha möjlighet att leverera köpt tjänst eller vara.

  6.2. Annonsören och kunden friskriver Helpoway från allt ansvar vid tillhandahållandet av Tjänsterna. Annonsören och kunden avsäger sig all eventuell rätt att föra talan mot Helpoway i anledning av Tjänsterna.

 7. Immateriella rättigheter

  7.1. Tjänsterna och det innehåll som framgår på den webbadress på vilken Tjänsterna tillhandahålls utgör Helpoways egendom och alla eventuella immateriella rättigheter tillhör Helpoway. Helpoways immateriella rättigheter får inte användas av annonsören eller kunden utan Helpoways i förväg inhämtade skriftliga samtycke om inte sådan användning är tillåten under dessa Villkor.

  7.2. Material som tillhandahålls av annonsören tillhör annonsören.

 8. Länkning

  Tjänsterna kan innehålla länkar till andra företags och verksamheters webbplatser och tjänster som inte ägs eller kontrolleras av oss. Helpoway ansvarar inte för sådana webbplatser eller tjänster. Vi rekommenderar att du går igenom villkoren för den webbplats och tjänst som du genom länkning via oss kommer i kontakt med.

 9. Skadeslöshet

  Annonsören och kunden ska hålla Helpoway, inklusive styrelseledamöter, anställda och konsulter hos Helpoway, skadeslös för krav som riktas mot Helpoway på grund av annonsörens och kundens användning av Tjänsterna.

 10. Ändringar av villkoren

  Vi har rätt att ändra dessa Villkor när som helst. Vi kommer meddelade dig när ändring av Villkoren sker. Genom att fortsätta använda Tjänsterna godkänner du de nya Villkoren.

 11. Tillämplig lag

  Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.